Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Aug
14

Arendalsuka - Panelsamtale: ER DITT NABOLAG OG DIN KOMMUNE FORBEREDT PÅ Å TA I MOT IS KRIGERE OG DERES FAMILIE?

kl. Kl. 16.30 til 17.30
Sted: Arendal Kulturhuset/ Bystyresalen 2.etg -

 

Nasjonalt ansvar - lokal utfordring.

Tema og aktuelle spørsmål;  

Hva gjøres nasjonalt og lokalt med tanke på om hjelpeapparatet og lokalmiljøet er godt nok rustet til å ta i mot fremmedkrigere og deres familier.

Reintegrering

I tillegg til fremmedkrigere og syriafarere som nå flykter fra områder der de er nedkjempet militært, slipper straffedømte IS krigere snart ut av norske fengsler. Det er vanskelig å forlate en terrororganisasjon og hovedutfordringen gjenstår når soningen er ferdig. Har statlige, kommunale og frivillige organisasjoner et godt nok kunnskapsgrunnlag samt foreliggende planer for en reintegrering lokalt? (Aktuelt for praktikere innen for psykiatri, helse, barnevern, NAV, barnehage, skole mfl.)

Mangelfullt lovverk?

Kan det i større grad enn i dag stilles krav allerede ved domfellelsen og settes betingelser ved løslatelse om en særskilt oppfølgning og tilsyn etter endt soning? Erfaringer viser at taushetsplikt har hemmet mye av innsatsen på feltet. Bør det vurderes å tydeligere hjemle informasjonsutveksling gjennom lov, gjerne etter forbilde av den danske Rettspleieloven §115a?  Vil nye fengsler på Agder medføre at flere IS-familier kommer hit?

Utfordringen med jihadister – temaet få tør å snakke høyt om

Terrororganisasjoner som IS, al-Qaida, Taliban, Boko Haram, al Shabab er alle inspirert av den jihadistiske og voldelige retning innen wahhabi som forherliger vold og har en martyrideologi. Fremmedkrigere kan være katalysatorer for rekruttering til nye ekstreme nettverk i sitt nærmiljø og overfor egne barn. Gjøres det nok lokalt og nasjonalt for å imøtegå spredning av en ideologi som vektlegger hat og intoleranse? Hvilke verktøy fungerer (religiøs veiledning, mentorordninger m.m)

 

PANELSAMTALE MED:

Marie Benedicte Bjørnland - Politidirektør (Tidligere sjef for PST)

Heidi Wittrup Djup

Djup er utdannet psykolog og spesialist i samfunns- og allmennpsykologi. Hun er daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen og arbeider hovedsakelig innenfor barnevern, traume- og krisefeltet. Hun er oppnevnt som medlem av Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg (MRU) og er Norges representant i den europeiske psykologforeningen (EFPA) innenfor krise-, katastrofe- og traumepsykologi. Fra 2019 sitter hun i den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som skal gi råd om hvordan vi kan forebygge at barn og unge etterlates i utlandet mot sin vilje.

Sofie Høgestøl Jurist

Sofies forskningsinteresser er innen strafferett, menneskerettigheter og internasjonale straffedomstoler.

For øyeblikket forsker hun særlig på fremmedkrigere og internasjonal strafferett. I 2018 ga hun ut boken  « Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia » sammen med to kollegaer, på Gyldendal juridisk. 

Varamedlem i Nobelkomite. 

Arne Thomassen - Ordfører i Lillesand Kommune siden 2003.

Thomassen er også leder i Aust-Agder Høyre fra 2010 og medlem av Aust-Agder fylkesting.