Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Mentorordning

Plattform er ansvarlig for utarbeidelse av et anbefalt system med gode rutiner for de 25 Agder-kommuner. Alle kommuner i Agder kan sende søknad om mentorering. Minstekravet er bekymring for radikalisering, opphold i Norge og bosatt i distriktet. Søknaden skal komme fra kommunen/SLT.

Det er viktig at mentorordning inngår som ett av flere kommunale tiltak som iverksettes og
som utfyller hverandre.

Modellen nedenfor er i en pilot/testfase.

Rutinene for søk av midler til pilot mentoreringsprosjekt *

25 kommuner på Agder

Plattform Mentorering

Formål og mandat

Forankring i kommunen

Økonomi

Taushetsplikt

Bygge et team

Konsultasjonsteam

Rådgiving/Veiledning

To kommuner løftes frem

Ressursbank

Mentor match

Utlån av mentor til andre prosjekter

Mentormiljø og kompetanseheving

Følgeforskning

Ekstern veiledning for mentoren

Pilot test