Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Risikofaktorer

Risikofaktorer er faktorer i et individs bakgrunn som kan være med å gjøre vedkommende mer utsatt for radikalisering, rus eller annen kriminalitet. Her finner du en oversikt over de mest kjente risikofaktorene.

PERSONLIGE FAKTORER

 • Marginalisert/diskriminert
 • Mangler/søker tilhørighet
 • Skolerelaterte problemer
 • Psykiske problemer
 • Mangler kunnskap
 • Traumatiske opplevelser
 • Søkende etter svar
 • Individuell sårbarhet
 • Betrakter seg selv som offer
 • Mangler selvkontroll/impulsiv

FAMILIEMESSIGE FAKTORER

 • Påvirkning av transnasjonalt familieliv og nettverk
 • Dårlig samspill i familien
 • Foreldre som sliter i foreldrerollen
 • Sosiale problemer i familien
 • Psykiske problemer i familien
 • Rusmisbruk
 • Fattigdom eller arbeidsledighet
 • Vold eller annen omsorgssvikt
 • Ekstreme sympatier hos venner, familie eller slekt

SOSIALE FAKTORER

 • Lav sosial status
 • Mangler/søker tilhørighet
 • Marginalisert ungdom
 • Opplevd diskriminering
 • Negativ påvirkning av venner
 • Liten/ingen deltakelse i sosiale fellesskap
 • Arbeidsledig
 • Livsstil som omfatter kriminalitet
 • Utrygt lokalområde

IDEOLOGISKEOG KULTURELLE FAKTORER

 • Politisk debatt – kulturell identitet
 • Misnøye med sosial og økonomisk urettferdighet
 • Legitimering og rettferdiggjøring av vold for å nå mål
 • Sympati for absolutte løsninger som avskaffelse av demokrati
 • Konspirasjonsteorier
 • Polariserende fiendebilder