Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Veien inn i ekstrem islamisme

Det er mange sammensatte og komplekse årsaket til at mennesker søker til ekstreme miljø. Viser til risiko og sårbarhetsfaktorer. Noen av årsakene kan være en søken etter tilhørighet, idealisme og en følelse av urettferdighet, sosial frustrasjon drevet av et oppgjør med en vond bakgrunn eller søken etter spenning/mening i livet.

test

Radikaliseringstunnel

«Radikaliseringstunnel» er et begrep som brukes for å visuelt beskrive radikaliseringsprosessen. Ved inngangen til tunnelen står for eksempel en som søker etter fellesskap, støtte og tilhørighet og/eller er idealistisk motivert. Inne i tunnelen utsettes vedkommende for hatretorikk, stigmatisering, polarisering på den ene siden og propaganda, konspirasjonsteorier, anerkjennelse, makt og tilhørighet på den andre siden. I denne prosessen kan personen komme ut i andre enden villig til å bruke vold for å nå sine mål.
Det er heldigvis få av dem som begynner ferden gjennom tunnelen som fullfører den og mange kan være inn og ut av en radikaliseringsprosess i mange år.

Bekymringstegn
Bekymringstegn er tegn som kan vise til en bevegelse i retning voldelig ekstremisme. Et av tegnene alene trenger ikke ha betydning, men kan sammensatt gi grunn til bekymring. Her finner du en oversikt over noen endringer i holdning eller adferd som ofte forekommer i radikaliseringsprosesser, men det er viktig å gjøre oppmerksom på at dette ikke er en fullstendig liste.

  

test

Risikofaktorer
Radikalisering av en person skjer gjennom en eller annen form for sosialt nettverk. Dette kan være nettverk i digitale fora eller andre møteplasser. Foranledningen til at en person søker, eller blir gitt oppmerksomhet av radikaliserte miljøer,  kan skyldes personlige forhold eller familiære forhold. Men det kan også ha sin bakgrunn i endrede politiske holdninger. Slike forhold kalles  risikofaktorer. Risikofaktorer er, i denne sammenheng, faktorer i et individs bakgrunn som kan være med å gjøre vedkommende mer utsatt for radikalisering, rus eller annen kriminalitet. Her finner du en oversikt over de mest kjente risikofaktorene.

 

Beskyttelsesfaktorer

Noen av der samme personlige eller familiære forholdene som på en side kan lede en person inn mot et radikalisert miljø, kan på en annen side beskytte personen fra å bli offer for disse miljøene. Beskyttelsesfaktorer er elementer i en persons bakgrunn som kan være med og beskytte vedkommende mot en radikalisering, rus eller annen kriminalitet. Her finner du en liste over de mest kjente beskyttelsesfaktorene.