Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Birkenes kommune

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Det kan være ulike grunner til at personer radikaliseres og er villige til å ty til vold for sine synspunkter. Det er nødvendig med tidlig innsats fra en rekke
aktører for å øke mulighetene til å lykkes i det forebyggende arbeidet.

I politirådsavtalen mellom Agder politidistrikt og Birkenes kommune, er det vedtatt felles prioritering av innsatsområder- der i blant fokus på radikalisering. Som et ledd i dette, er det blitt opprettet en arbeidsgruppe, som har utarbeidet lokal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Malene Berntsen
Stilling: SLT-koordinator og radikaliseringskontakt
Telefon: 480 06850