Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Farsund kommune

Farsund kommunes lokale politiråd har tatt initiativ til denne veilederen i nært samarbeid med ulike andre aktører. Representanter fra kommunens voksenopplæring, flyktningtjenesten/NAV, Husebyparken mottak, Koa Cocoon og Frivilligsentralen har deltatt i arbeidet.

Veilederen er ment å gi fakta og tips om hvordan vi kan møte, følge opp og forebygge ekstremisme. Den er tiltenkt ansatte i politiet, helsestasjon, barnehage, skole (grunnskole, videregående skole og voksenopplæringa), barnevern, rus- og psykisk helsearbeid, NAV, flyktningtjenesten og kultur- og fritid som arbeider med barn- og ungdom.


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Camilla Gabrielsen
Stilling: SLT-koordinator og radikaliseringskontakt (Vikar)
Telefon: 938 39 496
Navn: Sonja Anita Abrahamsen
Stilling: SLT-koordinator og radikaliseringskontakt
Telefon: 92 08 29 49