Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Iveland kommune

Arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme bygger på de samme prinsippene som annen forebygging av kriminalitet. En inkluderende kommune vil virke forebyggende både på sosial utstøting, marginalisering og kriminalitet. Et inkluderende arbeid‐ og samfunnsliv er blant kommunens vedtatte mål og skal prege alle kommunens aktiviteter.

Tidlig innsats krever kunnskap om både risikofaktorer og tegn på radikalisering. Ved å gripe inn tidlig i en radikaliseringsprosess er sjansen større for å snu en uheldig utvikling. Det er viktig at det forebyggende arbeidet gjøres uten at en bidrar til stigmatisering og generalisering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller sosioøkonomisk status. Radikalisering kan skje i mange miljøer og er ikke knyttet til en spesiell mennesketype.


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Irene Benitez
Stilling: SLT-koordinator og radikaliseringskontakt
Telefon: 37 96 12 00