Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Lillesand kommune

Det er viktig for kommune og politi å skape et trygt lokalsamfunn for alle innbyggere. Det å oppleve trygghet er viktig for enhver som bor i Lillesand. Vår sikkerhet og samfunnets demokratiske verdier utfordres av radikalisering og voldelig ekstremisme. De utfordringer som radikalisering og voldelig ekstremisme utgjør for samfunnet, gjelder også for Lillesand. Disse utfordringer har vi ett felles ansvar for å løse i samarbeid med både nasjonale og lokale myndighetet og som innbyggere i kommunen.

For å sikre at tiltakene i den nasjonale handlingsplanen etterleves, har Lillesand kommune en lokal veileder til bruk i det målrettede forebyggende arbeidet.


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Lise Håvemoen
Stilling: SLT-koordinator og radikaliseringskontakt
Telefon: 90 64 58 95