Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Om Plattform

Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

PLATTFORM – Norsk Institutt for Forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme er et unikt samarbeid mellom politi, kommuner og forskning.

Det tverrinstitusjonelle fagmiljøet består i første omgang av en interkommunal stilling som representerer 25 Agder kommuner, en forsker fra Arkivet freds og menneskerettighets senter og politidistriktets radikaliseringskontakt, samlokalisert ved ”Arkivet”.

Det har en symbolsk verdi at PLATTFORM er etablert ved det tidligere Gestapo-hovedkvarteret på Sørlandet.

Instituttet jobber frem tverrfaglig kunnskap som operasjonaliseres i det forebyggende arbeidet gjennom blant annet; politiets vurderingsteam, mentorordninger, interkommunalt samarbeid, informasjon og opplæringsprogram, web-satsning, rådgivning og følgeforskning.

Instituttets målsetninger om å forebygge alle former for antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme er forankret i Regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I forordet kommer det frem at vi har behov for mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering på området. Regjeringen ønsker en bredere, større og mer dynamisk innsats og tilnærming. Under punktet om prioriterte områder Samarbeid og Koordinering.

I handlingsplanen heter det: Et bredt samarbeid på tvers av sektorer er nødvendig for å lykkes i forebyggingsarbeidet i Norge og det er mange eksempler på godt samarbeid. I det generelle samarbeidet er det verd å trekke frem samarbeidet utviklet mellom politi og kommunene gjennom politiråd og SLT-modellen. Det er imidlertid behov for fortsatt utvikling av tverrsektorielt samarbeid og større grad av koordinering av arbeidet på dette feltet, samt klarerere linjer for hvem gjør hva i forebyggingsarbeidet og at det gis et tydeligere ansvar for å formidle kunnskap ut til profesjonene i førstelinjen.

Formål:
Hensikten med å etablere et fagmiljø er å arbeide mer effektivt, styrke - koordineringene og utvikle et bærekraftig tverrfaglig samarbeid, samt komme opp med ny forskningskunnskap til anvendelse i det forebyggende arbeidet.

 

PLATTFORM bygger på fire pilarer;

1. Dokumentasjon: Målet er at relevant dokumentasjon på tiltak, erfaringer og informasjon samles i en felles kunnskapsbase ved PLATTFORM.

2. Forskning: Forskningen skal styrke de forebyggende tiltakene gjennom følgeforskning (tiltak 2 i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme) og rådgivning knytte til ulik forebyggende aktivitet.

3. Formidling: På grunnlag av den unike koplingen mellom førstelinjetjenesten, forskning og dokumentasjon, skal det formidles nytenkende kunnskap gjennom konferanser, foredrag, kurs, undervisning, rapporter, læringsressurser, veiledningsmateriell og rådgivning til ulike aktører i begge Agder-fylkene.

4. Forebygging: De tre pilarene dokumentasjon, forskning og formidling skal støtte opp PLATTFORMs formål om å forebygge fremveksten av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme.

Politiet inngår i fagmiljøet gjennom politiets forebyggende koordinator, samt at det stilles kontorplasser og møtearenaer tilgjengelig for andre representanter fra politiet etter behov.


I tillegg til å være et kompetanse og ressurssenter for alle kommuner i begge Agder-fylkene, skal PLATTFORM utvikles til å bli et aktuelt norsk og europeisk forskningsinstitutt.

 

test