Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Kort innføring: Venstreekstremisme

Venstreekstremisme er en betegnelse for ulike former for politisk og ideologisk ekstremisme som er knyttet til den ytterliggående venstresiden, i forhold til et normativt sentrum. Venstreekstremisme vil da forstås som en ekstrem virkelighetsforståelse og/eller moralforståelse av den politiske- og ideologiske venstresiden. Venstreradikalisering kan da forståes som en prosess hvor et individ i økende grad aksepterer vold eller trusler om vold, for å oppnå egne eller gruppens mål og ideologiske målsetninger. I et fritt demokrati skal og bør det være rom for ytterliggående meninger og holdninger. Når ekstreme holdninger og meninger truer andre i samfunnet, blir det vurdert som en risiko. Det er først når det introduseres et potensielt voldsaspekt, med vilje eller trusler om bruk av vold, at vi ubetinget forstår dette som noe negativt som må forebygges.

Hva er venstreekstremisme?

Venstreradikalisering kan oppstå som en motreaksjon på historiske og samtidige politiske og ideologiske bevegelser på ytterste høyrefløy. For eksempel som del av antirasistiske kampanjer og kamp for minoriteters rettigheter. Andre eksempler kan være miljøvern, dyrevern, kapitalisme, globalisering og likestilling. Det er viktig å fokusere når vi snakker om venstreradikalisering, gjør vi dette med grunnlaget i den generelle forståelsen av radikalisering som kan håndtere om vilje og evne til å utøve vold. Som del av en motkultur kan grupper danne et totalitært og polarisert verdensbilde av rett og galt, venner og fiender. Dette kan kombineres med idealiserte skogbrukere for direkte håndtering av en metode, som kan føre til voldelige håndtere mot representanter for fienden. Det være seg politiske motstandere, politi, symboler,

Hvorfor blir man venstreekstremist?

Det kan være flere grunner til at noen finner veien inn i radikaliserte miljøer. Ofte er det som mye personlighet som utenforstående faktorer som forklarer hvorfor en person går inn i en slik prosess. Identitet, tilhørighet og fellesskap er viktige stikkord. De har gjerne falt litt utenfor samfunnet, og sliter med å finne noe de hører hjemme i. Krenkelser, kriser og andre negative opplevelser kan også være årsaker til at noen mennesker trekker i denne retningen, da deres sårbarhet kan gjøre dem ekstra mottakelige for nytt budskap. Noen søker aktivt etter rettferdighet, og andre driver med et ønske om hevn. Har de vært utsatt for traumatiske hendelser selv, og kan også instinkt om å fungere selv eller andre mot fare være en pådriver.

Hvordan komme seg ut av venstreekstreme miljøer?

Veien ut av en venstreekstrem gruppe kan føles som en krise fordi man mister tilhørighet og skal bygge et liv uten det gamle nettverket. Det oppleves også om vanskelig da tidligere virkelighetsforståelser og verdensbilder blir sett i nytt lys og kritisert.

 Figured worlds eller konstruerte verdener er sosiale og kulturelle konstruerte verdener med en forståelse og tolkning av omverden, som er bygd opp av og med en gruppe, som deler ideologiske, religiøse eller politiske forståelser. Konstruerte verdener er med på å opprettholde en forståelse av hvordan virkeligheten er og kan forsterke et svart-hvitt tankegang. Det å forlate et ekstremt miljø innebærer å konstruere nye verdener, basert på nye sosiale og kulturelle inntrykk. Dette er svært utfordrende og vanskelig, og det kan være et stort behov for støtte og veiledning fra familie, venner og annet støtteapparat. (Christensen, T. W. (20199. Former Right-Wing Extremists Continued Struggle for Self-Transformation After an Exit Program.) Det å skape et nytt nettverk vil da være blant utfordringene. Venner tilbyr en stabilitet og en følelse av å være med likesinnede. Dette kan dermed bli en svært vesentlig faktor i prosessen.

 

Begrepene radikalisering og engasjement er viktig å forklare og forstå i arbeidet med veien ut av ekstreme miljøer.

Deradikalisering: endring i holdninger og ideologi fra noe som er ansett som ekstremt, gjerne med en legitimering av vold for å oppnå spredning av ideologi, til mer moderate verdier, verdensbilder og ikke-voldelige overbevisninger.

Disengagement/deengasjering: handler om en endring i adferd og deltakelse fra voldelige miljøer og aktiviteter. Begrepet brukes om personer som har forlatt eller er i prosess med å forlate en ekstrem gruppe og ikke lenger er voldelig på vegne av gruppens ideologiske eller politiske mål.

I situasjoner hvor personer ønsker å komme seg ut av ekstreme og radikale miljøer og grupper, er det viktig at både disengagement og deradikalisering er lagt til rette for, det være seg blant familie og venner, annet støtteapparat, men også med mentor eller i kriminalomsorgen.

Hva kan vi som står rundt gjøre for å hjelpe?

Et inkluderende nærmiljø hvor alle kan delta ut fra egne ressurser og interesser vil virke sosialt forebyggende mot utstøting, marginalisering, kriminalitet og andre følelser av utenforskap. Ved at medlemmene av nærmiljøet føler seg sett, hørt og møtt i hverdagen, er man med å ruste dem for ulike utfordringer i livet.

Mentorordning