Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Risør kommune

Det kan være ulike grunner til at personer radikaliseres og er villige til å ty til vold for sine synspunkter. Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. En rekke aktører må bidra i tidlig innsats for å øke mulighetene til å lykkes i det forebyggende arbeidet.

Det er viktig å tufte arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme på de samme grunnprinsipper som generell forebygging av kriminalitet. Et inkluderende samfunn, der alle har mulighet for deltakelse ut fra egne ressurser og interesser, vil virke forebyggende både på sosial utstøting, marginalisering og kriminalitet.

Risør kommune har over lengre tid arbeidet systematisk med forebyggende programmer. Blant annet gjennom TILF (Tidlig innsats i lærende fellesskaper), et systematisk arbeid for å sikre et godt inkluderende og tilrettelagt barnehagetilbud. Risørskolene driver aktivt og systematisk arbeid, gjennom trivselsprogram og LPmodellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse), for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Tore Saethermoen
Stilling: SLT-koordinator og radikaliseringskontakt
Telefon: 900 36 388