Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Hvordan forebygge venstreradikalisering?

Et inkluderende nærmiljø hvor alle kan delta ut fra egne ressurser og interesser vil virke sosialt forebyggende mot utstøting, marginalisering, kriminalitet og andre følelser av utenforskap. Ved at medlemmene av nærmiljøet føler seg sett, hørt og møtt i hverdagen, er man med å ruste dem for ulike utfordringer i livet.

Er du bekymret for at det skjer radikalisering rundt deg.

Les mer her om hva du bør gjøre.

 

Hvordan kan jeg forebygge

Forebyggingen av radikalisering og voldelig ekstremisme er mye av den samme som brukes for å forebygge skolefrafall, rus og kriminalitet. Det må arbeides aktivt for at ingen skal føle de lander på utsiden av samfunnet og forsøke å bidra til at unge utvikler et selvbilde og en identitet knyttet til fellesskapet og ikke til et marginalisert og/eller ekstremistisk miljø.

                                                                               

Tidlig innsats

Hvis tegn på søken mot radikale miljøer oppdages tidlig, har man fortsatt gode muligheter for å hindre videre radikalisering.  Noen mulige bekymringstegn kan være intoleranse for andres synspunkt, ensidig verdensbilde, endring av omgangskrets og at vedkommende virker opptatt av og søker etter ekstremistisk materiale. Det er viktig å huske at et bekymringstegn alene ikke trenger ha betydning, men at dersom summen blir stor kan det danne grunnlag for bekymring.

 

Dialog/Handling

Dialog er en av de sentrale metodene for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Dialog på tvers av tro og livssyn, det offentlige og det frivillige er et viktig grep for å gi gode relasjoner forståelse og respekt. God dialog kan sikre god forebygging, endringer og trygghet uten ekstremisme.

 

Beskyttelsesfaktorer

Beskyttelsesfaktorer er de faktorer som kan redusere risikoen for fremtidig radikalisering. Eksempel på noen beskyttelsesfaktorer er en trygg, omsorgsfull oppvekst, følelse av tilhørighet og omgang med flere samfunnslag for å bygge forståelse osv.

 

Risikofaktorer

Risikofaktorer er i denne sammenheng alt som kan bidra til radikalisering og underbygge mulighetene for dette. Noen risikofaktorer er dysfunksjon i familien, manglende følelse av tilhørighet, utsatt for mobbing, manglende forståelse osv.

 

Inkluderende læringsmiljø

Et inkluderende læringsmiljø kan være med og forebygge radikalisering. Viktige elementer å vektlegge i skolen kan være respekt, anerkjennelse, tilhørighet, mestring og å gi elevene gode forbilder.

 

Kjernegruppe

Kjernegruppe er en fastsatt gruppe med medlemmer fra helsesøster-tjenesten, skole, barnevern, politi og psykisk helse. Her kan man henvende seg ved bekymring for rus, kriminalitet og radikalisering og få raskt i gang tiltak.

 

Tiltakskjede ved bekymring

Dersom du er bekymret for noen, gjelder det først å identifisere bekymringstegn. Deretter kan bekymring drøftes meden kollega, venn e.l. Da avtales det også om videre hvordan saken skal håndteres.

Gå i dialog med vedkommende du er bekymret for. Dersom man fortsatt er bekymret etter en slik samtale kan saken drøftes anonymt med SLT eller politi. Eventuell bekymringsmelding sendes til barnevern og/eller politi. Mer alvorlige bekymringer kan og meldes videre til PST. Hvis flere instanser er bekymret kan politiet følge opp med bekymringssamtale.

En helhetlig oppfølging av personen planlegges i et tverrfaglig samarbeid. Oppfølgingen kan inkludere relasjonsbygging og mentorordning for å finne alternativt miljø, jobb, nye rutiner og nettverk og hjelpe til sosial deltakelse.

 

Råd/veiledning/oppfølging

En radikalisert person vil normalt sett ikke kunne snu på egenhånd, derfor er det viktig med råd og veiledning fra erfarne personer. En av veiledningsmetodene kalles GROW. Den innebærer at man setter realistiske mål (Goal) knyttet til personens virkelighet (Reality), muligheter (Opportunities) og vilje (Will) for å øke kjangsen for å lykkes i endringsprosessen.

 

Venner

I en avradikaliseringsprosess vil det forsøkes å få vedkommende bort fra det radikale miljøet. Det å skape et nytt nettverk vil da være blant utfordringene. Venner tilbyr en stabilitet og en følelse av å være med likesinnede. Dette kan dermed bli en svært vesentlig faktor i prosessen.

 

Mentorordning

En mentorordning tilsier at en person på vei ut av et ekstremt miljø får en støttespiller som kan hjelpe med å skape den nye hverdagen uten ekstremisme. Mentorordningen kan også anvendes for personer som står i fare for å bli en del av en radikaliseringsprosess som et preventivt tiltak.

 

Hatkriminalitet vs kriminalitet

Hatkriminalitet er kriminelle handlinger motivert helt eller delvis av fordommer mot en persons faktiske eller oppfattede gruppe. «Gruppe» kan i denne sammenheng være rase, etnisitet, religiøs eller politisk tilhørighet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller funksjonsevne. Trusler og skadeverk basert på gruppetilhørighet kan også regnes som hatkriminalitet.

Blant de mest kjente norske sakene om hatkriminalitet i nyere tid er drapet på Benjamin Hermansen i 2001 og bomben i regjeringskvartalet 22.07.2011.

Hatkriminelle handlinger har høyere straff enn andre kriminelle handlinger.

 

Mal foredrag

Fennomenkunnskap / forebygge ekstremisme klikk her

 

Rollespill: Menneskerettigheter og ekstremisme (FN Sambandet)

I dette rollespillet lærer elevene om årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme. De vil samtidig lære å argumentere for og imot ulike tiltak som skal bekjempe voldelig ekstremisme, og se tiltakene i sammenheng med menneskerettigheter

 

Fra bekymring til handling;  

Læringsressurser til bruk i ungdoms- og videregående skole

Heftet gir faktainformasjon om ulike former for radikalisering, hvorfor noen blir radikalisert, samt tegn på mulig radikalisering. Heftet er ment som en læringsressurs i klassen, og inkluderer også en gruppeoppgave.

Last ned hefte..

 

10 råd for å håndtere terror (av Atle Dyregrov)

  1. Lev livet så normalt som mulig – ikke la frykten få snevre inn livet ditt
  2. Skyv bort bekymringer gjennom distraksjon – en god bok, en film, eller annet som låser tankene ved noe annet
  3. Tenk «sterke tanker» og gjenta disse for deg selv om du blir urolig: Det er ingen grunn til at dette skal skje her», «Politiet er mer på vakt enn noen gang før», «Jeg er trygg», «Dette skal gå bra»
  4. Mosjon, rolig musikk og ulike avspenningsmetoder kan nyttes om uroen er stor. Vær gjerne sammen med noen som gjør deg rolig
  5. Aktiviteter gir dobbel gevinst – du opplever noe og tankene holdes borte fra bekymringene
  6. Aksepter at liver alltid vil være noe usikkert – du kan ikke ha kontroll med alt
  7. Pass på hvor mye du leser eller ser på terrornyheter – nøy deg med en oppdatering daglig
  8. La bekymringstanker samles i en daglig kort «bekymringstid» (10 min.). Om de ellers dukker opp; gjenta hver gang at «disse tankene skal jeg tenke på i bekymringstiden min»
  9. Overlat til politiet å passe på. Du blir anspent og urolig om du går 24-timers vakter
  10. Uroer du deg veldig sterkt, f.eks. fordi du har vært rammet av terror eller traumer tidligere, så søk hjelp om det blir for ille.